Historia UKSW

Historia UKSW

Powstanie Uniwersytetu

W dniu 3 września 1999 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), którą Senat RP przyjął 22 września t. r. bez poprawek, a Prezydent Rzeczypospolitej podpisał 30 września. Tekst ustawy został ogłoszony w /Dzienniku Ustaw /z datą 1 października 1999 r. Ustawa weszła w życie z dniem 16 października 1999 r. (w 21 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową) z mocą od 1 października 1999 r.

Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski

W dniu 29 września 1999 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich podpisana została, zgodnie z wymaganiami Konkordatu, umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego wydziałów nauk kościelnych na UKSW.

 

ROK AKADEMICKI 2006/2007

Inauguracja roku akademickiego 2006/2007
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007 odbyła się 9 października.Wykład inauguracyjny p.t. „Nauka i cywilizacja” wygłosił prof. dr hab. Łukasz Turski.
 
Konferencja naukowa W 50. rocznicę powrotu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do posługi prymasowskiej.
11 października 2006 r.  odbyła siękonferencja naukowa W 50. rocznicę powrotu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do posługi prymasowskiej. Konferencja rozpoczęła się Mszą św., którą koncelebrował – Jego Eminencja ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek – Rektor UKSW. Wprowadzenie dokonał bp prof. dr hab. ANDRZEJ F. DZIUBA – Dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencji przewodniczył ks. dr Andrzej Gałka, PWT Warszawa. Zaprezentowano następujące referaty: Reakcje Warszawy na uwięzienie Prymasa Polski – prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, dziekan WNHiS, Kościół w Polsce 1953-1956 bez Prymasa Polski – prof. UKSW dr hab. Jan Żaryn, IPN, Stolica Apostolska i Zachód wobec aresztowania Prymasa Polski– mgr Michał Barcikowski, IHPAN, Okoliczności uwolnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego – mgr Bartłomiej Noszczak, IPN.
  
Konferencji podsumowującej realizację ZPORR na Mazowszu w latach 2004-2006.
18 października 2006 r. obyła się konferencja podsumowująca realizację ZPORR na Mazowszu 2004-2006. Uczestnikami spotkania byli beneficjenci i władze samorządowe województwa oraz przedstawiciele administracji rządowej. UKSW reprezentowali - Prorektorzy: Prof. dr hab. T. Klimski i Ks. prof. dr hab. H. Skorowski oraz Kanclerz UKSW mgr inż. M. Lepa. Prof. dr. hab. T. Klimski wystąpił z przemówieniem pt. „Wdrażanie ZPORR – doświadczenia UKSW w realizacji projektu Budowa Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie - obiekt z aulami część A (pierwszy moduł), w 70 % finansowanego ze środków unijnych w ramach ZPORR”. Celem głównym konferencji było podsumowanie metod użytych do realizacji zadań wynikających z Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych ZPORR w latach 2004-2006.
 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
19 października 2006 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostało laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki 2006 za wydanie "Historii Kościoła Katolickiego. Starożytność" autorstwa ks. Mariana Banaszaka.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w Obiekcie z Aulami i poświęcenie siedziby Instytutu Psychologii UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie
26 października 2006 r. odbyła sięuroczystość wmurowania kamienia węgielnego w Obiekcie z Aulami i poświęcenie siedziby Instytutu Psychologii UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Wmurowania kamienia węgielnego pod budowę etapu „0” Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – Obiektu z Aulami, dokonał Wielki Kanclerz UKSW Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp. W uroczystości wziął udział biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej ks. prof. dr hab. Tadeusz Pikus, przedstawiciele rządu, posłowie i senatorowie, członkowie władz samorządu województwa mazowieckiego, władze uczelni, pozostali członkowie społeczności uniwersyteckiej, przedstawiciele Generalnego Wykonawcy firmy „Warbud S.A.” oraz inni zaproszeni goście.
 
Abp prof. dr hab. Kazimierz Majdański odznaczony Orderem Orła Białego
11 listopada 2006 r. abp prof. dr hab. Kazimierz Majdański został odznaczony Orderem Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie wartości i znaczenia małżeństwa i rodziny we współczesnym społeczeństwie”.
 
Konferencja naukowa "Chrześcijaństwo a kultura"
14 – 15 listopada 2006 r. odbyła się konferencja naukowa "Chrześcijaństwo a kultura".W auli im. Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, pod patronatem J. Em. Ks. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski i Pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trwało dwudniowe spotkanie otwierające 13 letni cykl sesji, które będą organizowane przez polskie wydziały teologiczne na temat: Wkład chrześcijaństwa w kulturę polską.
 
Uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa Ferencowi Mádlowi
23 listopada 2006 r. miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa Ferencowi Mádlowi.Senat UKSW przyjmując stosowną uchwałę o nadaniu honorowego doktoratu Ferencowi Mádlowi uznał jego zasługi w szerzeniu cnót moralnych i zasad chrześcijańskich w życiu publicznym.
 
Konferencja naukowa Media katolickie a polityka
28 listopada 2006 r. odbyła się konferencja naukowa Media katolickie a polityka. Referaty zaprezentowali: ks. prof. dr hab. Antoni L e w e k „Wprowadzenie: Kościół a polityka, ks. dr Witold K a w e c k i „Media jako areopag katolickiej nauki społecznej”, red. Szymon H o ł o w n i a Media katolickie: między „ołtarzem i tronem”, dr Stanisław K r a j s k i „Radio Maryja i Telewizja Trwam – partyjne czy polityczne?”
 
Sympozjum naukowe ku czci Profesora Mieczysława Gogacza w osiemdziesięciolecie urodzin Tomizm polski od encykliki Aeterni Patris do Soboru Watykańskiego II (1879-1962).
29 listopada 2006 r. odbyło się sympozjum naukowe ku czci Profesora Mieczysława Gogacza w osiemdziesięciolecie urodzin Tomizm polski od encykliki Aeterni Patris do Soboru Watykańskiego II (1879-1962). Referaty wygłosili: ks. bp dr Wiesław Mering Profesor Mieczysław Gogacz – jako człowiek i jako uczony, prof. Tadeusz Klimski Stefan Swieżawski (1907-2004), płk dr Jerzy Niepsuj Józef Maria Bocheński (1902-1995), prof. Artur Andrzejuk Wojciech Feliks Bednarski (1911-2006), dr Paweł Milcarek Aleksander Żychliński (1889-1946), dr Andrzej Nowik Paweł Siwek (1893-1986), mgr Bożena Listkowska Piotr Chojnacki (1897-1969), mgr Mariusz Malinowski Jacek Woroniecki (1878-1949.
 
I Wykład z cyklu Bielańskie Wykłady Otwarte.
14 grudnia 2006 r. miał miejsceI Wykład z cyklu Bielańskie Wykłady Otwarte, p.t. Czy wszystko da się obliczyć?, O przewidywaniu przyszłości.
 
Spotkanie opłatkowe
Uniwersytecki Opłatek odbył się w Auli im. Jana Pawła II w dniu 15 grudnia 2006 r. We wspólnym spotkaniu wzięli udział: ksiądz rektor Ryszard Rumianek, profesorowie, pracownicy administracyjni i studenci UKSW.
 
Uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa – bp Gerhardowi Müllerowi
 9 stycznia 2007 r. miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa – bp Gerhardowi Ludwikowi Müllerowi, biskupowi Ratyzbony. Senat UKSW przyjmując stosowną uchwałę o nadaniu honorowego doktoratu Biskupowi Gerhardowi Müllerowi uznał Jego wybitne zasługi w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej i współczesnego humanizmu dzisiejszej Europy oraz znaczące dokonania naukowe i dydaktyczne, wyrażające się głownie w twórczym łączeniu dorobku tradycji Kościoła ze współczesnymi prądami teologicznymi w zakresie teologii dogmatycznej.
 
II Wykład z cyklu Bielańskich Wykładów Otwartych
11 stycznia 2007 r. miał miejsce wykład z cyklu Bielańskich Wykładów Otwartych, p.t:„Czym różnimy się od Indian znad jeziora Titicaca”
 
Wybór p. prof. UKSW dr. hab. Marka Kowalskiego na stanowisko prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich
Dnia 16.01.2007 r. 70 - osobowe Kolegium Elektorów wybrało Pana Prof. UKSW dr. hab. Marka Kowalskiego, dotychczasowego dziekana Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, na stanowisko prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich, do końca kadencji 2005-2008
Udział reprezentacji UKSW w Mistrzostwach Akademickich i Szkolnych Sztafet Pływackich organizowanych przez Klub Uczelniany AZS SGGW
17 stycznia 2007 r. drużyna w składzie: Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich, prof. UKSW dr hab. Marek Kowalski, Prof. dr hab. Tadeusz Skośkiewicz, Grzegorz Polkowski, Marcin Kapuściński, Mirosława Bławdziewicz, Aleksandra Łowińska reprezentowała UKSW wMistrzostwach Akademickich i Szkolnych Sztafet Pływackich organizowanych przez Klub Uczelniany AZS SGGW.
III Wykład z cyklu Bielańskich Wykłady Otwarte
8 lutego 2007 r. miały miejscewykłady z cyklu Bielańskich Wykładów Otwartych, n.t.: Czy warto podejmować zatrudnienia niepracownicze? Czy warto oszczędzać? Czy można nie płacić podatków?
 
Konferencja naukowa Aborcja. Cywilizacja śmierci?
21 lutego 2007 r. odbyła się konferencja naukowa Aborcja. Cywilizacja Śmierci? zorganizowana przez Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej UKSW.
 
IV Wykład z cyklu Bielańskich Wykładów Otwartych
Dnia 8 marca 2007 r. miał miejsce IV wykład z cyklu Bielańskich Wykładów Otwartych n.t „Trójgłos o cielesności”.
Spotkanie wicepremiera Romana Giertycha ze studentami UKSW
Dnia 8 marca 2007r. odbyło się spotkanie wicepremiera Romana Giertycha ze studentami n.t. O wartościach i duchowym fundamencie Europy (echa po spotkaniu unijnych ministrów edukacji w Heidelbergu) zorganizowane przez Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej UKSW.
Wizyta Księcia Jana Orleańskiego na UKSW
Dnia 12 marca 2007 r. Jego Wysokość Książę Jan Orleański gościł na UKSW.
Dzień Otwartych Drzwi
24 marca 2007. odbył się Dzień Otwartych Drzwi na UKSW.
Konferencja p.t. „Wysoki sądzie ja te mp3 ściągałem dla siebie…” 
27 marca 2007 r.miała miejsce konferencja p.t. „Wysoki sądzie ja te mp3 ściągałem dla siebie…” zorganizowana przez Koło Terenowe UKSW, Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo.
V Wykład z cyklu Bielańskich Wykładów Otwartych
12 kwietnia 2007 r. odbył się V wykład z cyklu Bielańskich Wykładów Otwartych n.t.: "Wokół procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II" .
Finał V Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki.
18-19 kwietnia 2007 r. odbył się finał V Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki.
 
Uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi Antoniemu Bazylemu Stępniowi.
26 kwietnia 2007 r. miała miejsceuroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi Antoniemu Bazylemu Stępniowi.
 
Śmierć abpa prof. dra hab. Kazimierza Jan Majdańskiego
Dnia 29 kwietnia 2007 r. zmarł w Łomiankach Ś†P Ks. abp prof. dr hab. Kazimierz Jan Majdański Założyciel i Pierwszy Dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW.
 
Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy szkolnictwa wyznaniowego w Polsce”.
9 maja 2007 r. miała miejsceogólnopolska konferencja naukowa „Problemy szkolnictwa wyznaniowego w Polsce”. Konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
VI Wykład z cyklu Bielańskich Wykładów Otwartych
Dnia 10 maja 2007 r. miał miejsce VI wykład z cyklu Bielańskich Wykładów Otwartych n.t. "Po co nam socjologia?", "Symbolika czterech pór roku w sztuce nowożytnej", "Czy Polska może stać się federacją?".
 
Rozpoczęcie kolejnego etapu budowy Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Dnia 14 maja 2007 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczął realizację długo oczekiwanego, kolejnego etapu budowy: Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.
 
Juwenalia na UKSW
 Dnia 25 maja 2007 r. odbyły się Juwenalia na UKSW. Wystąpili m.in. Stanisław Soyka, RAZ DWA TRZY,  Perfect oraz kapele studenckie.
 
Święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dnia 28 maja 2007 r. miało miejsce święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - uroczyste wręczenie dyplomu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi prof. Antoniemu Stankiewiczowi oraz uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne.
 
Konferencja naukowa n.t. "Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej dla szkół wyższych i jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013. Jak efektywnie pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych”
 Dnia 6 czerwca 2007 r. odbyła się konferencja naukowa n.t. "Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej dla szkół wyższych i jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013. Jak efektywnie pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych?" zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 
Profesor Bohdan Cywiński z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW został powołany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na kolejnego członka Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.
Dnia 12 czerwca 2007 r. Pan profesor Bohdan Cywiński z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW został powołany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na kolejnego członka Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. B. H. Cywiński odznaczony został Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzneia Polski postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2006 r.
 
VII Wykład z cyklu Bielańskich Wykładów Otwartych
Dnia 14 czerwca 2007 r. miał miejsce VII wykład z cyklu Bielańskich Wykładów Otwartych nt: „A może twój sąsiad jest głuchoniemy? Rzecz o osobach niesłyszących i języku migowym”, „Czy to naprawdę o polsku? Najczęstsze błędy językowe we współczesnej polszczyźnie”.
 
Zjazd Absolwentów ATK-UKSW.  
16 czerwca 2007 r. obył się II Zjazd Absolwentów ATK-UKSW.
 
II Piknik Psychologiczny
W dniach 24 -26 czerwca 2007 r. odbył się II Piknik Psychologiczny zorganizowany przez członków Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW. W ramach tej imprezy odbył się także Piknik Naukowy UKSW.
 
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski oraz doktorat honoris causa UKSW dla kardynała-misjonarza Adama Kozłowieckiego
Kard. Adam Kozłowiecki otrzymał 25 lipca 2007 r. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski i doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odznaczenie w imieniu prezydenta RP wręczył purpuratowi Piotr Latawiec, członek Senatu UKSW i dyrektor Biblioteki Głównej uczelni, a honorowy tytuł naukowy przekazała mu w imieniu Rektora i Senatu uczelni delegacja w składzie: księża profesorowie – Jarosław Różański (promotor) i Józef Kulisz. Uroczystość odbyła się w misji Mpunde w Zambii.
 
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.
Dnia 27 września 2007 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

 

Konferencja naukowa p.t. "Digitalizacja a rynek mediów elektronicznych w Polsce".
Dnia 27 września 2007 r. na UKSW odbyła się konferencja współorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. 
 
Śmierć księdza kardynała Adama Kozłowieckiego.
Dnia 28 września 2007 r.zmarł ksiądz kardynał Adam Kozłowiecki, Kardynał Prezbiter tytułu św. Andrzeja na Wzgórzu Kwirynalskim, doktor honoris causa UKSW w Warszawie.
 

ROK AKADEMICKI 2005/2006

Uroczysta inauguracja roku akademickiego.

10 października 2005 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego, siódmego w dziejach Uczelni. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Maria Miśkiewicz z WNHiS.

Wystawa na XXV- lecie Prymasury kard. Józefa Glempa

W przeddzień Imienin Księdza Kardynała Józefa Glempa, na UKSW została otwarta z udziałem Najdostojniejszego Solenizanta wystawa ukazująca w wielkoformatowych fotogramach ćwierć wieku Arcypasterskiej posługi Jego Eminencji.

Ogólnopolskie sympozjum Autorytet Prawdy

W auli im. Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się w dniu 18 marca 2006 r . ogólnopolskie sympozjum poświęcone wychowaniu dzieci i młodzieży we współczesnym świecie na temat AUTORYTET PRAWDY.

Wykład Premiera Kazimierza Marcinkiewicza p.t. Polityka i etyka dla studentów UKSW

Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Kazimierz Marcinkiewicz, spotkał się 20 kwietnia 2006 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w auli im. Jana Pawła II z młodzieżą akademicką i wygłosił wykład pt. POLITYKA I ETYKA.

Sesja naukowa z okazji 25. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie zorganizowali z okazji 25. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia na sesję naukową Kościół i Prymas Stefan Wyszyński w latach1956- 1966.

Międzynarodowa konferencję naukowa Cooperatores Veritatis Joseph Ratzinger / Benedykt XVI

W dniach 20 i 21 maja w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu oraz 22 maja 2006 r. na UKSW w Warszawie odbyła się Międzynarodowa konferencję naukowa Cooperatores Veritatis Joseph Ratzinger / Benedykt XVI. W miesiącach letnich trzecia część Konferencji miała miejsce w Rzymie. Jej organizatorami byli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny,( Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu) oraz bp Zygmunt Zimowski - ordynariusz radomski

Podpisanie umowy o budowie CEIBI UKSW

W dniu 23 maja 2006 r. Jego Magnificencja ksiądz prof. dr hab. Ryszard Rumianek Rektor UKSW w Warszawie oraz Pan Włodzimierz Włodarczyk Prezes firmy "Warbud S.A." podpisali umowę o wykonanie robót budowlanych i montażowych Obiektu z Aulami, będącego częścią Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Inwestycja jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków własnych Uniwersytetu.

Psychologiczny Piknik Naukowy

Koło Naukowe Studentów Psychologii działające w Instytucie Psychologii UKSW zorganizowało Pierwszy Psychologiczny Piknik Naukowy. Odbył się on w dniach 24-25 czerwca 2006 roku w głównej siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na warszawskich Bielanach. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali wojewoda mazowiecki Tomasz Koziński, pełniący obowiązki prezydenta m. st. Warszawy Mirosław Kochalski oraz ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

ROK AKADREMICKI 2004/2005

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005

Uroczystości inauguracyjne szóstego roku akademickiego na UKSW miały miejsce 11 października 2004 r. Podczas tej uroczystości wręczono Księdzu Prymasowi Księgę pamiątkową z racji 25-lecia Jego sakry biskupiej, odbyły się także promocje doktorskie i habilitacyjne. Kard. J. Glemp dokonał też poświęcenia nowego gmachu uniwersyteckiego na bielańskim campusie, tzw. łącznika, który wzniesiony został między starym a nowym budynkiem Uniwersytetu.

Sympozjum nt Ksiądz Jerzy Popiełuszki - w służbie Kościoła i Polski.

24 listopada 2004 r. - z okazji 20. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki sympozjum nt. Ks. Jerzy Popiełuszko - w służbie Kościoła i Polski. wspólnie zorganizowali Instytut Historii oraz Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Okolicznościowe posiedzenie Senatu Uniwersyteckiego

7 kwietnia 2005 r., (w przeddzień papieskich uroczystości pogrzebowych na Watykanie) odbyło się okolicznościowe posiedzenie Senatu Uniwersyteckiego. Gremium to podjęło specjalną uchwałę związaną z odejściem Papieża - Polaka do domu Ojca Przedwiecznego.

Wybór Rektora UKSW

14 kwietnia 2005 r. - Senat UKSW wybrał na specjalnym posiedzeniu Ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka na Rektora Uniwersytetu na kadencję 1 września 2005 r. - 31 sierpnia 2008 r.

Wybór Prorektorów UKSW

21 kwietnia 2005 r. - Senat na wniosek Rektora - Elekta wybrał na stanowiska Prorektorów.: ks. prof dr hab. Henryka Skorowskiego, prof. UKSW dr hab. Zbigniewa Cieślaka i prof. UKSW dr hab. Tadeusza Klimskiego.

Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia istnienia Wydziału Teologicznego UKSW.

4 maja 2005 r. - odbyła się sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia istnienia Wydziału Teologicznego UKSW.

Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Encykliki Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia" pt. Eucharystia buduje Kościół.
11-12 maja 2005 r. - w Instytucie Teologicznym w Radomiu odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Encykliki Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia" pt. Eucharystia buduje Kościół

 

ROK AKADEMICKI 2003/2004

Inauguracja piątego roku akademickiego na UKSW i doktorat h.c. dla kard. J. Korca

Dnia 6 października 2003 r. odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2003/2004 oraz wręczenie dyplomu Doktora Honoris Causa Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Janowi Korcowi.

Sympozjum w 40 rocznicę "Pacem in terris" i 25 lecie pontyfikatu Jana Pawła II

nia 15 października 2003 r. odbyło się międzyuczelniane sympozjum nt. Problematyka pokoju u papieży bł. Jana XXIII i Jana Pawła II (w 40 rocznicę "Pacem in terris" i 25- lecie pontyfikatu Jana Pawła II)".

Jesienne Spotkania Teologiczne nt Kościół a Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II.

W dniach 4-6 listopada 2003 r. odbyły się Jesienne Spotkania Teologiczne. 4 listopada odbyła się sesja zorganizowana z okazji 25 rocznicy wyboru Jana Pawła II oraz 4. rocznicy powstania UKSW nt. Kościół a Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II.

Międzyuczelniane sympozjum studentów katechetyki UKSW i KUL.

W Lublinie w dniu 21 kwietnia 2004 r. odbyło się międzyuczelniane sympozjum studentów katechetyki UKSW i KUL.

Uhonorowanie ks. Profesora Jana Ł a c h a

W dniu 25 maja 2004 r. odbyło się uroczyste wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Janowi Łachowi. Program spotkania był następujący: otwarcie uroczystości i podziękowanie za pracę dla ATK - ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i, rektor UKSW; Sylwetka naukowa Jubilata - ks. prof. dr hab. Stanisław M ę d a l a; Gratulacje w imieniu Rady Wydziału Teologicznego - ks. prof. dr hab. Stanisław U r b a ń s k i, dziekan Wydziału Teologicznego; Wręczenie Księgi Pamiątkowej; wykład Złota zasada postępowania (Mt 7, 12) - ks. prof. dr hab. Jan Ł a c h.

 

ROK AKADEMICKI 2002/2003

Czwarta inauguracja roku akademickiego 2002/2003 na UKSW

Uroczystość inauguracji czwartego roku pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej UKSW. miała miejsce 14 października 2002 r .

Profesorowie Krzysztof Skubiszewski i Andrzej Stelmachowski doktorami h.c. UKSW

Dwóch wybitnych prawników polskich, * *Profesorowie Krzysztof Skubiszewski i Andrzej Stelmachowski, otrzymało w dniu 18 grudnia 2002 r. dyplomy doktorów /honoris causa. /Promotorami byli: prof. A. Stelmachowskiego - ks. prof. dr hab. Julian Kałowski, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego oraz K. Skubiszewskiego - prof. dr hab. Cezary Mik, dziekan Wydziału Prawa.

Wykład rabina Dawida Rosena

W dniu 15 stycznia 2003 r. odbył się w Instytucie Dialogu Katolicko-Judaistycznego wykład rabina Dawida Rosena z Izraela na temat: "STOSUNKI MIĘDZYWYZNANIOWE W DZISIEJSZEJ ZIEMI ŚWIĘTEJ"

Cenny dar Kościoła warszawskiego dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W dniu 8 kwietnia 2003 r. miało miejsce podpisanie aktu notarialnego darowizny ze strony Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie dla UKSW w postaci działki o obszarze niemal 2,5 ha położonej na warszawskich Bielanach, na których znajdują się budynki Uniwersytetu.

Posiedzenie FUCE w UKSW

Ważnym wydarzeniem w ramach współpracy z innymi uczelniami było w dniach 9-10 maja 2003 r. spotkanie Federacji Uniwersytetów Katolickich Europy FUCE, którego organizatorem był UKSW. Uczelnia gościła rektorów tychże uniwersytetów.

Święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W dniu 28 maja 2003 r. kolejne obchodzono Święto Uniwersytetu. Uroczystość objęła trzy części: Mszą św.; wręczenie nagród rektorskich oraz promocje doktorów i doktorów habilitowanych; prezentacja tomu poezji Karola Wojtyły /Ukryty blask /w edycji Wydawnictwa UKSW.

Wręczenie dyplomu doktoratu honoris causa kardynałowi Angelo Sodano

W dniu 18 czerwca 2003 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa UKSW Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Angelo Sodano - Sekretarzowi Stanu Stolicy Świętej.
Promotorem Dostojnego Laureata był ks. prof. dr hab. Helmut Juros z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych.
Nowy Doktor /h.c. /UKSW wygłosił wykład na temat. "Stolica Apostolska we wspólnocie międzynarodowej".

Poświęcenie kamienia węgielnego w nowo wznoszonym budynku uniwersyteckim.

W dniu 25 września 2003 r. miała miejsce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podniosła uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego i wmurowanie aktu erekcyjnego w nowo wznoszonym budynku na Bielanach.

 

ROK AKADEMICKI 2001/2002

Trzecia Inauguracja i doktorat /hc./ Księdza Prymasa

W dniu 8 października 2001 r. odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2001/2002 oraz wręczenia dyplomu Doktora /Honoris Causa/ Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Józefowi G l e m p o w i, Prymasowi Polski.

Sympozjum Instytutu Psychologii

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (Instytut Psychologii. Katedra Pedagogiki, Rewalidacji i Rehabilitacji) zorganizował w dniu 12 grudnia 2001 r sympozjum /Pedagogika - wczoraj, dziś i jutro/.

Doktorat honorowy UKSW dla Jana Pawła II

W dniu 15 grudnia 2001 r. w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego na Watykanie odbyła się podniosła uroczystość wręczenia Dyplomu Doktora /Honoris Causa/ Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Papieżowi Janowi Pawłowi II. W uroczystości uczestniczyła delegacja UKSW - członkowie Senatu, przedstawiciele profesorów, personelu nauczającego i administracyjnego, studenci oraz Chór UKSW.

Sympozjum o II Polskim Synodzie Plenarnym

Sympozjum /Recepcja II Polskiego Synodu Plenarnego/ odbyło się w dniu 27 lutego 2002 r..

Wizyta prezydenta Warszawy

W dniu 1 marca 2002 r. wizytę na UKSW złożył prezydent miasta stołecznego Warszawy mgr inż. Wojciech K o z a k.

Doktorat h.c. dla prof. Rolanda Hetzera

Profesor Roland H e t z e r z wolnego Uniwersytetu w Berlinie, jeden z najwybitniejszych kardiochirurgów europejskich otrzymał w dniu 17 kwietnia 2002 r. doktorat /honoris causa /UKSW.

Kolejne Święto Uniwersytetu i doktorat /h. c./ dla kard. Mariana Jaworskieg

Święto UKSW jest obchodzone w rocznicę śmierci Patrona Uczelni, to znaczy w dniu 28 maja W 2002 roku połączone było z nadaniem tytułu Doktora /honoris causa/ Kard. Marianowi J a w o r s k i e m u, arcybiskupowi - metropolicie lwowskiemu obrządku łacińskiego.

Wybory władz UKSW na kadencję 2002/2005

Senat UKSW na swym specjalnym posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2002 r. wybrał na Rektora Uniwersytetu ks. prof. dra hab. Romana Bartnickiego na kadencję od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2005 r.
Na następnym posiedzeniu, w 9 maja 2002 r., Senat wybrał na wniosek rektora-elekta prorektorów UKSW: ks. prof. UKSW dra hab. Jana Bieleckiego, p. prof. UKSW dra hab. Zbigniewa Cieślaka, ks. prof. dra hab. Ryszarda Rumianka.

 

ROK AKADEMICKI 2000/2001

Ustanowienie roku 2001 rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego na UKSW

Senat UKSW, uchwałą nr 24/2000 przyjętą w dnia 28 września 2000 r., ogłosił rok 2001 na uczelni rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uchwała ta wyprzedziła decyzję Sejmu Rzeczypospolitej, który ROK TEN ogłosił na terenie całego kraju.

Druga Inauguracja (rok akademicki 2000/2001) i promocje doktorskie

W poniedziałek 16 października 2000 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2000/2001.
W kilka dni później, 19 października 2000 r., w auli im. Jana Pawła II odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne.

Wystawa fotograficzna / Jan Paweł II w Izraelu/

W dniu 20 października 2000 r. w nowym gmachu UKSW została uroczyście zainaugurowana wystawa wybitnego fotografika Dana N a t a f a z Jerozolimy zatytułowana /Jan Paweł II w Izraelu. Marzec 2000/. Otwarcia wystawy dokonali. Yigal A n t e b i, Ambasador Państwa Izrael w Polsce oraz ks. prof. dr hab. Roman B a r t n i c k i, Rektor UKSW.

Początek wykładów otwartych

Cykl wykładów otwartych zainaugurował w dniu 13 listopada 2000 r. wykład /Miejsce uniwersytetu we współczesnym świecie/ wygłoszony przez ks. prof. dr hab. Romana B a r t n i c k i e g o, Rektora UKSW.

Wizyta kard. M. Vlka

W dniu 25 listopada 2000 r. złożył wizytę na Uniwersytecie kard. Miroslaw Vlk, arcybiskup Pragi - stolicy Czech. Ksiądz Kardynał pełniący wówczas funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatów Europy zwiedził bielański /campus /UKSW, a w rektoracie Uczelni przeprowadził rozmowy na temat współpracy między placówkami teologicznymi w Polsce i Czechach.

Opłatek uczelniany

W dniu 20 grudnia 2000 r. odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli nauczyciele akademiccy, studenci, pracownicy administracji, biblioteki i obsługi.

Poświęcenie gmachu dla Instytutu Psychologii

Ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski i Wielki Kanclerz w UKSW dokonał w dniu 12 stycznia 2001 r. poświęcenia gmachu wynajmowanego na warszawskiej Pradze dla potrzeb Instytutu Psychologii. W uroczystości wzięli udziały udział władze Uczelni oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Sesja o zjednoczeniu Europy

W dniu 1 marca 2001 r. odbyła się konferencja naukowa /Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła/ i promocja książki o tym samym tytule.

Święto UKSW obchodzone w ramach roku kard. Stefana Wyszyńskiego

W dniach 29-30 maja 2001 r. odbyły się centralne obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego na UKSW.

Sympozjum o życiu i śmierci

W dniach 16-17 czerwca 2001 r. odbyło się sympozjum /Na granicy życia i śmierci/ pod honorowym patronatem prof. dra hab. Grzegorza O p a l i, Ministra Zdrowia.

ROK AKADEMICKI 1999/2000

Pierwsza Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego

Dnia 4 listopada 1999 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 1999/2000.

Na Opłatku u Księdza Prymasa

W dniu 31 stycznia 2000 r. Ksiądz Kardynał Józef G l e m p, Prymas Polski i Wielki Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyjął zgodnie z wieloletnią tradycją, sięgającą jeszcze czasów ATK, w rezydencji Arcybiskupów Warszawskich Rektora Uniwersytetu oraz Senat i Profesorów. Obecni byli także przedstawiciele samorządu studenckiego.

Międzynarodowe Sympozjum z okazji Jubileuszu ISNaR

W dniach 13-14 maja 2000 r. odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z okazji Jubileuszu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pierwsze Święto Uniwersytetu i pierwszy doktorat /hc/ UKSW

W dniu 29 maja 2000 r. obchodzono w dziejach UKSW Pierwsze Święto Uniwersytetu . W jego ramach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu /Doktora Honoris/ Causa Księdzu Arcybiskupowi Doktorowi Józefowi K o w a l c z y k o w i, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce.

Sympozjum naukowe na temat Męczenników za wiarę

W ramach drugiej części I Święta Uniwersytetu w dniach 29-30 maja 2000 r. odbyło się ogólnopolskie sympozjum naukowe na temat: /Męczennicy za wiarę bogactwem Kościoła w kontekście Wielkiego Jubileuszu Roku 2000/.

Rektor UKSW pierwszym honorowym obywatelem gminy Warszawa Bielany

W ramach obchodów 360-lecia warszawskich Bielan i 10-lecia samorządności w auli UKSW odbyło się uroczysta sesja Rady Gminy Warszawa Bielany. Jednym z punktów posiedzenia sesji było wręczenie J.M. ks. prof. drowi hab. Romanowi B a r t n i c k i e m u - rektorowi UKSW Honorowego Obywatelstwa Gminy Warszawa Bielany w dowód uznania za osobiste zaangażowanie w dzieło transformacji Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński