Wydział Nauk Pedagogicznych

Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie.

Adres, telefon, e-mail organizatora Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 11
01-938 Warszawa
Tel. 022-56 99 671
pedagogika@uksw.edu.pl
www.pedagogika.uksw.edu.pl

Uprawnienia studiów podyplomowych:
      Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje porównywalne z kwalifikacjami absolwentów studiów wyższych zawodowych, prowadzonych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 2007, poz. 2110).
     Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje umożliwiające im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie,związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych
o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym.

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Regina Warchoł

Czas trwania :
3 semestry

Zasady naboru :
      Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia Podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki muszą mieć ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe (licencjat). Na studia te przyjmowane są przede wszystkim osoby, które są zatrudnione w placówkach rehabilitacyjnych (ośrodki rehabilitacyjne, placówki edukacyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej itp.) oraz mające w swoich najbliższych planach zawodowych bezpośrednie włączenie się w proces rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Nabór odbywa się według kolejności zgłoszeń, zgodnie z przyjętymi kryteriami, aż do wyczerpania limitu.

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Studia kierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia). Szczególnie studia skierowane są do pracowników służb publucznych (np. Policja, Służba Więzienna, SOK itd.)

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z teorią zarządzania bezpieczeństwem publicznym oraz podniesienie kwalifikacji w tym obszarze, jak także przygotowanie uczestników do naukowego podejścia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Treść studiów umożliwia:

- zdobycie wiedzy teoretycznej i metodologicznej z zakresu prewencji pedagogicznej w kontekście zarządzania bezpieczeństwem publicznym

- zdobycie oceny pedagogiczno – etycznej w bezpieczeństwie publicznym

- zdobycie wiedzy w kontekście bezpieczeństwa publicznego w Unii Europejskiej

- zdobycie umiejętności praktycznych w obszarach bezpieczeństwa

- zdobycie postawy umiejętności oceny ryzyka oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

PROGRAM STUDIÓW

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

 Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej

 
 
ORGANIZATOR
Wydział Nauk Pedagogicznych

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Słuchaczami Studiów mogą być nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne, zatrudnieni w placówkach oświatowo-wychowawczych, absolwenci studiów magisterskich lub zawodowych (licencjat). Celem Studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć wyrównawczych i terapeutycznych z dziećmi o specyficznych problemach w uczeniu się. Podczas studiów Słuchacze nabywają wiedzę o przyczynach i przejawach zaburzeń rozwoju dziecka, uczą się określania  i wczesnego wykrywania u dzieci trudności w uczeniu się; wszelkiej diagnostyki w tym zakresie oraz świadomego i celowego stosowania zabiegów terapeutycznych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 
TRYB NAUKI
Dni zjazdów piątek, sobota, niedziela (średnio 2 zjazdy w miesiącu)
Czas trwania studiów: 3 semestry
 
REKRUTACJA
Zasady rekrutacji (dyplom licencjacki, magisterski): dyplom magisterski lub licencjacki, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 
OPŁATY
1200 zł za semestr
 
KIEROWNIK STUDIÓW
Dr Regina Warchoł
 
KONATAKT
budynek nr 11, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. (0-22) 569-96-71, pedagogika@uksw.edu.pl 
 
 

Podyplomowe studia pedagogiki przedszkolnej z terapią zaburzeń rozwojowych

Podyplomowe studia pedagogiki przedszkolnej z terapią zaburzeń rozwojowych 

Pedagogika penitencjarna i readaptacyjna

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki (nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych inteletualnie)


ORGANIZATOR

Wydział Nauk Pedagogicznych

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Studia kierowane są do absolwentów magisterskich studiów pedagogicznych lub innych kierunków ze specjalnością nauczycielską. Cel studiów i uzyskane kwalifikacje: Ukończenie studiów pozwoli na podjecie pracy  na stanowisku nauczyciela lub wychowawcy w placówkach kształcenia specjalnego dla osób z każdym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

TRYB NAUKI

Dni zjazdów (piątek, sobota - średnio 2 zjazdy w miesiącu)

Czas trwania studiów: 3 semestry

REKRUTACJA

dyplom magisterski, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

OPŁATY

1200 zł za semestr

KIEROWNIK STUDIÓW

Dr Elżbieta Domarecka-Malinowska

KONATAKT

budynek nr 11, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. (0-22) 569-96-71, pedagogika@uksw.edu.pl 

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński