slider_01.jpg
 1. AKTUALNOŚCI
 2. KONFERENCJE
 3. STUDIA

UKSW prowadzi działania zmierzające do zacieśnienia i rozwoju współpracy z czołowymi jednostkami naukowymi na świecie oraz umocnienia pozycji Uczelni nie tylko wśród europejskich, ale także światowych instytucji naukowych.

przyjazdy 14 15Przejawami realizacji przedstawionego powyżej celu są m.in. wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników UKSW oraz przyjazdy zagranicznych gości na Uczelnię. 

W ramach programu Erasmus z wykładami do zagranicznych uczelni partnerskich wyjechało 36 wykładowców. Prowadzili oni zajęcia na uczelniach m.in. Włoch, Czech, Rumunii, Portugalii, Słowacji, Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii, Litwy, Francji, Turcji, Łotwy i Słowenii. Na Uczelni prowadzili zaś wykłady wykładowcy z: Bułgarii, Włoch, Łotwy i Słowacji.

W celu odbycia części toku studiów w ramach programu Erasmus do zagranicznych jednostek naukowych wyjechało 83 studentów z UKSW. Na praktyki m.in. do Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Portugalii i Wielkiej Brytanii wyjechało 15 studentów. 

 W 2013 r., w ramach programu Erasmus, na UKSW studia podjęło 56 studentów z Turcji, Niemiec, Węgier, Słowacji, Łotwy, Włoch, Rumunii, Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Hiszpanii i Francji.

Współpraca międzynarodowa dotyczy również pracowników administracyjnych. W celu odbycia szkoleń i podniesienia kompetencji zawodowych do zagranicznych jednostek naukowych, w ramach programu Erasmus wyjechało 16 pracowników administracyjnych. Swoją wiedzę poszerzali oni w instytucjach naukowych Łotwy, Portugalii, Belgii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i Czech. 

 mobilnosc

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczelnia, dążąc do intensyfikacji kontaktów z zagranicznymi jednostkami naukowymi angażuje się we współpracę bilateralną oraz współpracę w ramach programów europejskich. W 2013 r. UKSW współpracował z wieloma podmiotami zagranicznymi z całego świata.

                UKSW prowadził także działania w ramach międzynarodowych programów takich jak:
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
 • CEEPUS (wyjazdy w ramach sieci Instytutu Politologii Ethics and Politics in the European Context)
 • Commenius
 • Kursy Intensywne IP
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Fulbrighta
 • Free Mover
 • DAAD
 • programy BUWiWM

W 2013 r. podpisano 5 nowych porozumień o współpracy z uczelniami Białorusi, Chorwacji, Rosji, Słowenii i Czech. W ramach programu Erasmus Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie współpracował z uczelniami zagranicznymi w ramach 160 umów bilateralnych i zawarto 25 nowych porozumień o współpracy.

UKSW dążąc do podniesienia efektywności współpracy międzynarodowej należy do europejskich stowarzyszeń promujących szkolnictwo wyższe i współpracę między uczelniami członkowskimi, tj.:

 • FIUCE - Fédération des Universités Catholiques Européennes – sieć katolickich uniwersytetów europejskich utworzona w ramach Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC)
 • FIUC - międzynarodowe stowarzyszenie uniwersytetów i instytucji katolickich szkolnictwa wyższego, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1949 r. oraz uznanym jako Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa przez System Narodów Zjednoczonych
UKSW otrzymał Erasmus Charter for Higher Education, a tym samym uzyskał uprawnienia do prowadzenia wszelkich działań w ramach nowego programu Erasmus+ w latach 2014-2020.

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
USOSweb