O uniwerytecie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 w Warszawie

 

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Tel: 022/561 88 52
www.uksw.edu.pl

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów, ale kontynuuje długoletnie tradycje akademickie. Jest to państwowa uczelnia wyższa o inspiracji chrześcijańskiej. Statut Uniwersytetu zobowiązuje całą akademicką wspólnotę do pielęgnowania i rozwijania wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich i narodowych.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) powołany  został ustawą  przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1999 r. na bazie istniejącej od 1954 Akademii Teologii Katolickiej. Uniwersytet od początku rozwijał się bardzo szybko, zarówno pod względem struktury, jak i liczby studentów.

W roku 1999 mieliśmy zaledwie 10 kierunków studiów. W dziesiąty rok akademicki 2008/2009 wkraczamy z liczbą 26 kierunków na 8 wydziałach, prawo doktoryzowania mamy już  na 11 kierunkach. Studentów u zarania UKSW było niecałe 10 tysięcy, dziś ich liczba na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zbliża się do 19 tysięcy. Uczelnia zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, większość wydziałów posiada prawo nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

UKSW pozostaje pod nadzorem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I jest ponadto pod nadzorem władz Kościoła rzymskokatolickiego w zakresie określonym przez umowę między Konferencją Episkopatu Polski a rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz statut uczelni. Nadzór ten dotyczy wyłącznie wydziałów nauk kościelnych: Teologicznego, Prawa Kanonicznego i Filozofii Chrześcijańskiej.

Studenci Uniwersytetu oprócz zajęć naukowych mają możliwość działania w aż 56 kołach naukowych oraz ogólnopolskich organizacjach studenckich takich jak AZS, NZS oraz Duszpasterstwo Akademickie "Kaganek". Nasi studenci mogą rozwijać swoje talenty wokalno-aktorskie także w Chórze UKSW (wielokrotnie nagradzanym na festiwalach międzynarodowych i ogólnopolskich) i Teatrze Akademickim.
Od 2005 r. w strukturach uczelni funkcjonuje Biuro Karier, które zajmuje się pośrednictwem pracy oraz organizowaniem licznych szkoleń dla studentów. Na UKSW działają ponadto dwa stowarzyszenia absolwentów: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UKSW oraz Stowarzyszenie Absolwentów ISNaR.

UKSW prowadzi studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie, studia doktoranckie, studia podyplomowe, studia i kursy specjalistyczne. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym). Większość kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej i Państwowej Komisji  Akredytacyjnej.
Na wszystkich kierunkach studiów można uzyskać licencjat i magisterium. Uniwersytet ma także prawo nadawania doktoratu w dziesięciu dyscyplinach naukowych (teologia, prawo kanoniczne, prawo, literaturoznawstwo, filozofia, psychologia, historia, socjologia, fizyka, matematyka). Istnieje również możliwość uzyskania habilitacji w sześciu dyscyplinach naukowych (teologia, prawo kanoniczne, filozofia, psychologia, historia, socjologia).

W dzielnicy Młociny, na terenie dawnych koszar, powstał drugi campus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku 2004 został ogłoszony konkurs na zagospodarowanie przestrzenne tego 5-hektarowego terenu na Młocinach. Budynek z Aulami stanowi etap „0”  całego kompleksu pod nazwą CEiBI i został zrealizowany w pierwszej kolejności ze względu na duże potrzeby  lokalowe szybko rozwijającego się Uniwersytetu. Budynek z Aulami został oddany do użytku w 2008 roku. Od letniego semestru 2008 r. studenci mają juz wykłady w nowym budynku. Budynek z Aulami jest międzywydziałowy, ma największą liczbę dużych sal przeznaczonych na większe grupy studenckie. Budynek jest technicznie nowoczesny, wyposażony w pełną automatykę (system sterowania automatycznego budynku), monitorowany technicznie 24h.

Na tym terenie wybudowane zostały i zostaną budynki wydziałowe z  salami wykładowymi, laboratoriami i dziekanatami. Planuje się tam także wybudowanie biblioteki, hali sportowej, domu studenckiego czy basenu.

Obecnie w maju 2007 roku rozpoczęliśmy budowę  etapu ”I” CEIBI – Budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych i Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Budynek ten jest już drugim budynkiem realizowanym w ramach Budowy Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie. WNHiS oddany został do użytku w pierwszym kwartale 2009 r. Ponad dwa tysiące studentów rozpoczęło wykłady w nowych pomieszczeniach.

W nowym budynku zaprojektowano 43 sale wykładowe i  8 auli wykładowych. Na parterze znajdują się dwa aneksy internetowe i stołówka uniwersytecka. Na drugim piętrze znajdują się dziekanaty oraz sala rady wydziału. W budynku jest również 12 mniejszych pomieszczeń przeznaczonych na pokoje profesorskie, na pierwszym piętrze zaprojektowana jest biblioteka z czytelnią oraz pracownia komputerowa.

W roku 2007/2008 najpopularniejszymi kierunkami były:
psychologia - 20 kandydatów na jedno miejsce
politologia -17 kandydatów na jedno miejsce
prawo -15 kandydatów na jedno miejsce
socjologia -14 kandydatów na jedno miejsce

W ubiegłym roku uruchomione zostały 2 kierunki studiów: stosunki międzynarodowe i archeologia. Warto zwrócić uwagę na nowo otwarty kierunek: stosunki międzynarodowe – dołączył do kierunków obleganych przez kandydatów (16 kandydatów na jedno miejsce).

Najwięcej kandydatów na studia na UKSW pochodzi z województwa mazowieckiego – ponad 92 tys., z lubelskiego – ponad 1 tys., z podlaskiego prawie 700 kandydatów.
W roku 2007/2008 przyjęliśmy na studia stacjonarne 2.240  i na studia niestacjonarne 880 kandydatów.

Od roku akademickiego 2008/2009 przybyły 3 nowe kierunki:

- biologia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej),

- inżynieria środowiska (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkola Nauk Ścisłych),

- kulturoznawstwo (Wydział Nauk Humanistycznych).

 

Od roku akademickiego 2009/2010 przybędą 2 nowe kierunki:

- europeistyka

- informatyka

 Nowe specjalności:

- turystyka krajów biblijnych

 

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński