Wydziały

  • Wydział Teologiczny 

Studia dzienne: www.teologia.uksw.edu.pl

Studia niestacjonarne: www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl

Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 

tel. (0-22) 561-88-56; (0-22) 561-89-60  |  e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

Dziekan: Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Kierunek: Teologia

Specjalności: Nauczycielsko-katechetyczna, Teologia Ogólna, Turystyka Krajów Biblijnych, Misjologia, Edukacja Medialna i Dziennikarstwo

Kierunek: Religioznawstwo

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Specjalności: Dziennikarstwo ogólne, Komunikacja medialno-kulturowa

Adres: ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa, 

tel. fax  22 561 88 12  |  e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

Dziekan: Ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak

Kierunek studiów: Prawo kanoniczne

Specjalności: Kanoniczna, Kanoniczno-cywilna

 

Adres: ul. Wóycickiego 1/3 blok 23 01-938 Warszawa, 

tel. 022 56 96 805  |  e-mail: wfch@uksw.edu.pl

Dziekan: Prof. dr hab. Anna Latawiec

Kierunki studiów: Filozofia, Psychologia, Ochrona Środowiska

Adres: ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa bl. 23, 

tel: 22 569 68 16  |  e-mail: wnhis@uksw.edu.pl

Dziekan: Dr hab. Tadeusz Kamiński

Kierunki  studiów: Archeologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Europeistyka, Historia (dodatkowa specjalność: dziedzictwo historyczne Polski i regionu) , Historia Cywilizacji Śródziemnomorskiej, Historia  Sztuki, Ochrona  Dóbr  Kultury  i  Środowiska, Politologia, Praca socjalna, Socjologia, Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym

Adres: ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa bl. 17,

tel. 022 56 99 650  |  sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl

Dziekan: Prof. dr hab. Marek Michalski

Kierunki studiów: Prawo, Administracja, Stosunki Międzynarodowe

Adres:  ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, 

 tel.022 561 89 97  |  e-mail: polonistyka@uksw.edu.pl

Dziekan: Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

                           Kierunki studiów:

                           Filologia polska (specjalizacje): edytorska, nauczycielska, filmoznawcza,  teatrologiczna, komunikacja językowa, glottodydaktyczna ( na II stopniu).

                          Kulturoznawstwo (specjalizacje): Film w kulturze, teatr w kulturze, regionalistyczna (dokończenie w tym roku), zarządzanie kulturą, media w kulturze, muzeologiczna, tożsamość i stosunki międzynarodowe.

                           Kierunek filologia (specjalność filologia klasyczna) studia stacjonarne I i II stopnia.

                          Kierunek filologia (filologia włoska) studia stacjonarne I

 

Adres: ul. Wóycickiego 1/3 budynek z Aulami, 01-938 Warszawa, 

tel. 022 569-96-70 | e-mail: matematyka@uksw.edu.pl

Dziekan: p.o. dziekana Prof. UKSW dr hab. Marian Turzański

Kierunki studiów (wraz ze specjalnościami): CHEMIA (chemia fizyczna, chemia organiczna), FIZYKA (fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna), INFORMATYKA (informatyka obliczeniowa, kryptografia i ochrona danych, programowanie systemów wieloprocesorowych), INFORMATYKA  (finanse i ubezpieczenia, zastosowania informatyki), MATEMATYKA (kryptografia, matematyka finansowa, matematyka teoretyczna, modelowanie matematyczne, optymalizacja),

Adres: ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 15, 01-938 Warszawa 

tel. 022 56 99 671  |  e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl

Dziekan: Prof. UKSW dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Kierunki studiów:

PEDAGOGIKA (specjalności: Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną)

PEDAGOGIKA SPECJALNA (specjalności: Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogika, Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z tyflopedagogiką, Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza)

 

Adres: ul. Wóycickiego1/3, 01-938 Warszawa, bud.23

tel. 022 5696837  |  e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Dziekan: Prof. UKSW dr hab. Grażyna Gromadzka

Kierunki studiów: Biologia, Inżynieria środowiska

 Adres: ul. K.K. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki 

tel. 22-751-38-99  | e-mail: wsr@uksw.edu.pl

Dziekan: Ks. prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski

                Kierunek studiów: Nauki o rodzinie (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński