UKSW dziś

UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 studentów na 35 kierunkach studiów.

Studia prowadzone w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia. UKSW oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST. Studenci, którzy oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich albo samorządzie studentów. Na uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki. Wyjątkowo atrakcyjny system stypendialny sprawia, iż rocznie studentom UKSW wypłacane jest ponad sześć tysięcy świadczeń socjalny ch z zaplecza socjalnego.

Uniwersytet jest jednym z członków grupy „U 10” skupiającej uniwersytety przyjazne osobom niepełnosprawnym. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych udziela pomocy przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na naszej uczelni. Udziela informacji o programach dla tych osób, jak też informacji o wydarzeniach, spotkaniach i imprezach uczelnianych. Oferujemy też pomoc przy rejestracji na studia.

Doświadczeni pracownicy Biura Karier umożliwią uczestnictwo w stażach i praktykach studenckich organizowanych przez renomowane firmy krajowe oraz zagraniczne.

UKSW wychodząc naprzeciw społecznej debacie na temat współpracy uczelni wyższych z rynkiem pracy powołało w 2011 roku specjalną jednostkę ogólnouczelnianą o nazwie Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego, której nadrzędnym  celem jest przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez rozwijanie ich  kompetencji miękkich. Uniwersytet stał się tym samy jedną z pierwszych w Polsce uczelni włączających do oferty dydaktycznej zajęcia poświęcone kształtowaniu umiejętności szczególnie poszukiwanych przez pracodawców. Centrum prowadzi zajęcia ogólnouczelniane takie jak: Warsztaty Rozwoju Kariery, Warsztaty Umiejętności Trenerskich, Warsztaty Kompetencji Społecznych, Warsztaty Umiejętności Liderskich i wiele innych. Drugim obszarem działań jednostki jest zapewnianie studentom, absolwentom a także uczniom szkół średnich konsultacji w obszarze planowania kariery i przedsiębiorczości a także wsparcia psychologicznego w kontekście rozwoju zawodowego. Więcej na: www.szkolenia.uksw.edu.pl

Uniwersytet zatrudnia ponad 1100 osób w tym 737 nauczycieli akademickich i 384 pracowników administracyjnych.

UKSW prowadzi zajęcia w 2 głównych campusach: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. W pierwszym z nich oprócz sal dydaktycznych mieszczą się: Biblioteka Główna, biura administracji centralnej, stołówka studencka. W campusie na Młocinach znajduje się nowoczesne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Na niektórych wydziałach system e-learning jest wzbogaceniem i uzupełnieniem zajęć prowadzonych metodami tradycyjnymi (wykład, ćwiczenia, konwersatoria). Nauczanie na odległość pozwala przede wszystkim na umieszczanie w jednym miejscu materiałów dla studentów, zarówno z wykładów, jak i z ćwiczeń. Umożliwia także interaktywne komentowanie tekstów, moderowanie dyskusji między samymi studentami czy studentem i wykładowcą oraz sprawną weryfikację zdobytych wiadomości przez testy i prace pisemne.

WIĘCEJ O HISTORII UKSW

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński