Opłaty za studia

 Dane Uczelni

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946

REGON: 000001956

AKTUALNE INFORMACJE Opłaty za studia- kliknij tutaj

Kwestura

 

Kasa

Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, budynek rektoratu, p. 059 tel. (022) 561 88 30

 • w każdy wtorek w godzinach 10:00–14:00;
 • oraz w dwa pierwsze dni robocze miesiąca i w jeden ostatni dzień roboczy miesiąca w godzinach 10:00–14:00.
 • W pozostałe dni kasa będzie nieczynna.

Poza okresem kiedy kasa jest czynna wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy

Bank Zachodni WBK 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

Dane Uczelni:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

NIP:525-00-12-946

REGON: 000001956

 

I. Wnoszenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Opłaty rekrutacyjne należy wpłacać na spersonalizowany numer konta, dostępny w Internetowej Rejestracji Kandydatów (http://irk.uksw.edu.pl).

Uwaga! Rachunek ten służy tylko do obsługi  opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Zarządzenie Nr 19/2015 Rektora UKSW z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2015/2016

 

II. Wnoszenie opłat przez kandydatów zakwalifikowanych na studia

za elektroniczną legitymację studencką (ELS)

oraz na studia doktoranckie Elektroniczną Legitymację Doktoranta (ELD)

Opłatę za ELS oraz ELD wnosi się na rachunek bankowy

58 1090 1014 0000 0001 2344 5842

Uwaga! Rachunek ten służy tylko do obsługi płatności za ELS oraz ELD

Zarządzenie nr 29/2012 Rektora UKSW z dn. 18 maja 2012 

załącznik nr 1
- Zasady postępowania w przypadkach szczególnych (tu zmiany według Zarządzenia nr 39/2014 )

załącznik nr 2
- Protokół przekaqzania ELS

 

III. Wnoszenie opłat za studia i za dokumenty związane z tokiem

studiów (w tym za kolejną ELS, ELD)

A) Student, doktorant, uczestników studiów podyplomowych oraz kursu wnosi opłaty za świadczone przez UKSW usługi edukacyjne na spersonalizowany numer konta dostępny w systemie USOSweb (www.usosweb.uksw.edu.pl), w tym opłaty  związane z:

1)      kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych;

2)      kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;

3)      kształceniem uczestników studiów podyplomowych;

4)      kształceniem uczestników kursów dokształcających;

5)      powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce:

a)      za powtarzanie roku studiów,

b)      za wpis warunkowy na następny rok studiów,

6)      prowadzeniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zajęć nieobjętych planem studiów.

7)      dokumentacją związana z tokiem studiów:

a)      za wydanie indeksu studenckiego;

b)      za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami;

c)      za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

d)     za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

e)      za wydanie duplikatów ww. dokumentów;

f)       za wymianę legitymacji ELS oraz ELD

B) Opłaty za dokumentację związaną z tokiem studiów wnoszone na ogólny, podstawowy rachunek bankowy UKSW: BZ WBK 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

1.      za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu z zagranicą

2.      za dyplom doktora wraz odpisem w języku polskim

3.      za dyplom doktora habilitowego wraz z odpisem w języku polskim

4.      za odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego z tłumaczeniem w języku angielskim

5.      za odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego w tłumaczeniu na język obcy (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

6.      za wydanie tuby do dyplomu doktora lub doktora habilitowanego

 

UWAGA!:

1.      Za dzień wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu na indywidualny rachunek bankowy.

2.      Nieterminowe uiszczenie opłat powoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

3.      Wpłata dokonana po terminie wymagalności zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet należności głównych a następnie rzecz odsetek powstałych z tytułu nieterminowych wpłat.

4.      Wpłata dokonana przez studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych i kursów na inne konto niż numer jego indywidualnego rachunku bankowego IPM zwalnia Uczelnię z odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu następstwa związane z błędnym zakwalifikowaniem wpłaty.

5.      Dowody wniesienia opłat edukacyjnych, w celach dokumentacyjnych, powinny zawierać w tytule przelewu następujące dane: imię i nazwisko studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursów, jego adres, numer albumu, kierunek studiów, rok studiów, semestr, tytuł wpłaty oraz numer raty.

 

Faktury VAT za opłaty edukacyjne

Informujemy, że zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,  wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) faktury VAT za otrzymaną część lub całość należności w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi edukacyjnej.

WNIOSKI o wystawienie faktury za opłatę edukacyjną:

 • wniosek studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursu –pobierz
 • wniosek studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursu

      prowadzącego działalność gospodarczą – pobierz

 • wniosek i oświadczenie pracodawcy studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursu – pobierz

Odpowiedni wniosek należy złożyć w Kwesturze UKSW – Dziale Rozliczeń Studiów Płatnych  adres: 01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5 (pokój nr 065 ) lub przesłać faksem na numer  (022) 561-89-72.Akty prawne UKSW dotyczące opłat edukacyjnych

Uchwała nr 19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 z późn. zmianami

w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

tekst jednolity

 • podanie o zwrot opłat za studia - pobierz

Uchwała Nr 99/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe 

Aktualne Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na

studiach i studiach doktoranckich

Aktualne Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na

studiach podyplomowych i kursach dokształcających

ARCHIWUM

                             I. Wnoszenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Opłaty rekrutacyjne należy wpłacać na spersonalizowany numer konta, dostępnyw Internetowej Rejestracji Kandydatów (http://irk.uksw.edu.pl).

Uwaga! Rachunek ten służy tylko do obsługi  opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Zarządzenie Nr 31/2012 Rektora UKSW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2012/2013  pobierz

                             II. Wnoszenie opłat przez kandydatów zakwalifikowanych na studia za elektroniczną legitymację studencką (ELS) oraz na studia doktoranckie Elektroniczną Legitymację Doktoranta (ELD)

 Opłatę za ELS oraz ELD wnosi się na rachunek bankowy 95 1140 1010 0000 3670 1200 1031

Uwaga! Rachunek ten służy tylko do obsługi płatności za ELS oraz ELD

Zarządzenie nr 29/2012 z dn. 18 maja 2012 pobierz

                             III. Wnoszenie opłat za studia i za dokumenty związane z tokiem

       studiów (w tym za kolejną ELS, ELD)

A) Student, doktorant, uczestników studiów podyplomowych oraz kursu wnosi opłaty za świadczone przez UKSW usługi edukacyjne na spersonalizowany numer konta dostępny w systemie USOSweb (www.usosweb.uksw.edu.pl), w tym opłaty  związane z:

1)    kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych;

2)    kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;

3)    kształceniem uczestników studiów podyplomowych;

4)    kształceniem uczestników kursów dokształcających;

5)    powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce:

a)    za powtarzanie roku studiów,

b)    za wpis warunkowy na następny rok studiów,

6)    prowadzeniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zajęć nieobjętych planem

      studiów.

7)    dokumentacją związana z tokiem studiów:

a)     za wydanie indeksu studenckiego;

b)    za wydanie dyplomu ukończenia  studiów wraz z dwoma odpisami;

c)    za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

d)    za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

e)    za wydanie duplikatów ww. dokumentów;

f)    za wymianę legitymacji ELS oraz ELD

B) Opłaty za dokumentację związaną z tokiem studiów wnoszone są w kasie lub na ogólny, podstawowy rachunek bankowy UKSW: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005

1. za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu z zagranicą

2. za dyplom doktora wraz odpisem w języku polskim

3. za dyplom doktora habilitowego wraz z odpisem w języku polskim

4. za odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego z tłumaczeniem w języku angielskim

5. za odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego w tłumaczeniu na język obcy (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

6. za wydanie tuby do dyplomu doktora lub doktora habilitowanego

7. za wydanie ozdobnego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

UWAGA!:

 1. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się datę wpłaty na indywidualny rachunek bankowy.
 2. Nieterminowe uiszczenie opłat powoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
 3. Wpłata dokonana po terminie wymagalności zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet należności głównych a następnie rzecz odsetek powstałych z tytułu nieterminowych wpłat.
 4. Wpłata dokonana przez studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych i kursów na inne konto niż numer jego indywidualnego rachunku bankowego IPM zwalnia Uczelnię z odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu następstwa związane z błędnym zakwalifikowaniem wpłaty.
 5. Dowody wniesienia opłat edukacyjnych, w celach dokumentacyjnych, powinny zawierać w tytule przelewu następujące dane: imię i nazwisko studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursów, jego adres, numer albumu, kierunek studiów, rok studiów, semestr, tytuł wpłaty oraz numer raty.Terminarz opłat za usługi edukacyjne wg Uchwały nr 87/2012 Senatu UKSW

Wysokość rat określa Zarządzenie nr 40/2012 Rektora UKSW

 

Studenci / doktoranci *

rok akademicki 2012/2013

 

Powtarzający rok studiów

rok akademicki 2012/2013

 

Uczestnicy studiów podyplomowych i kursów **

rok akademicki 2012/2013

95% (100%-5%) opłaty za studia

 

do 15.09.2012 lub do ostatniego dnia rekrutacji

 

100% opłaty

do 01.10.2012

 

100% opłaty

jednorazowo od dnia rozpoczęcia kształcenia

   100%        (2 x 50%) opłaty za studia

I rata do 15.09.2012

 

2 x 50% opłaty

I rata do 01.10.2012

 

2 x 50% opłaty

w podziale na dwa semestry wg. terminów wymagalności rat określonych przez kireownika studiów podyplomowych bądź kursów

II rata do 15.02.2013

 

II rata do 15.02.2013

 

 

105% (4x 25%) + 5% opłaty za studia (deklaracja do 15 września)

I rata do 15.09.2012

 

 

 

 

** w przypadku krótkoterminowych kursów (okres trwania krótszy niż jeden semestr) terminy określa kierownik kursów

 

II rata do 30.11.2012

 

 

 

 

 

III rata do 15.02.2013

 

 

 

 

 

 

 

IV rata do 15.04.2013

 

 

 

 

 

 

 

* cudzoziemcy - do dnia rozpoczęcia kształcenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty za: wpis warunkowy,  wnosi się jednorazowo, zgodnie z terminem wymagalności określonym przez Dziekana

 
Faktury VAT za opłaty edukacyjne

Informujemy, że zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,  wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) faktury VAT za otrzymaną część lub całość należności w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi edukacyjnej.

WNIOSKI o wystawienie faktury za opłatę edukacyjną:

 • wniosek studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursu –pobierz
 • wniosek studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursu

      prowadzącego działalność gospodarczą – pobierz

 • wniosek i oświadczenie pracodawcy studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub kursu – pobierz

Odpowiedni wniosek należy złożyć w Kwesturze UKSW – Dziale Rozliczeń Studiów Płatnych  adres: 01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5 (pokój nr 065 ) lub przesłać faksem na numer  (022) 561-89-72.

UWAGA! Dział Rozliczeń Studiów Płatnych jest czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 12:00.

                             Akty prawne UKSW dotyczące opłat edukacyjnych w roku akademickim 2012/2013

Uchwała Nr 87/2012 Senatu UKSW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne  pobierz

 • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 87/2012 Senatu UKSW – DEKLARACJA PŁATNOŚCI W FORMIE CZTERECH RAT  pobierz
 • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 87/2012 Senatu UKSW– PODANIE O ZWROT OPŁATY ZA STUDIA  pobierz

Zarządzenie Nr 40/2012 Rektora UKSW z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2012/2013 pobierz

 • Załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2012 Rektora UKSWPŁATNOŚCI W 2 i w 4  RATACH   pobierz nr 1        pobierz nr 2

 

Zarządzenie Nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających roku akademickim 2012/2013 pobierz

Zarządzenia Nr 42/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ELS i ELD pobierz

Zarządzenie Nr 31/2012 Rektora UKSW z dnia 23 maja 2012 w sprawie wysokości opłat za  postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2012/2013 pobierz

Zarządzenie Nr 33/2012 Rektora UKSW z dnia 30 maja 2012 w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskanie stopnia naukowego pobierz

Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora UKSW z dnia 18 maja 2012 w sprawie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta pobierz

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński